Een column van bv Sport tijdens de Week van de Opvoeding

09-10-2019

We zitten midden in de Week van de Opvoeding! Sido, coördinator sportontwikkeling van bv SPORT linkt in zijn column naar deze week met betrekking tot de sport(verenigingingen)!

Hand in hand, kameraden!

Komende week is het de jaarlijkse Week van de Opvoeding, een week die draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders en medeopvoeders. Het thema van dit jaar is “hand in hand”.

Hand in hand met ouders en medeopvoeders, speelt ook de sportvereniging een rol in de opvoeding van het kind. De sportvereniging is onderdeel van de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Misschien wel eens goed om daar als ouder én als voorzitter, trainer, begeleider, scheidsrechter of kantinemedewerker (wat vaker) bij stil te staan. Want positief bijdragen aan de opvoeding van kinderen, is iets waar bewust aan gewerkt moet worden.

Een positief, pedagogisch sportklimaat ontstaat niet vanzelf. Het wordt voor een heel belangrijk deel bepaald door het gedrag van de trainers en andere begeleiders en de manier waarop kinderen worden aangesproken op gedrag. Als een trainer of begeleider daar niets mee doet, kan sport net zo goed negatief zijn voor een kind. Denk bijvoorbeeld aan pesten of regelmatig niet worden opgesteld.

Van belang is een kindgerichte en op jongeren afgestemde begeleiding door de trainers, coaches, scheidsrechters, ouders en iedereen die binnen de club betrokken is bij de kinderen. In dit kader is het belangrijk dat volwassenen beseffen dat ze altijd waarden en normen overdragen en dat kinderen zich die eigen maken. Tijdens trainingen en wedstrijden moet er sprake zijn van een motiverende sfeer, waarin niet alleen het ‘wat’ centraal staat maar ook het individuele kind en zijn persoonlijke ontwikkeling. Én preventief beleid bij de vereniging, waarbij ongewenst gedrag bestreden en gewenst gedrag gestimuleerd wordt is ook van groot belang.

Tenslotte: de ouders, ook zij zijn een belangrijke en aanwezige groep bij de sportvereniging. Veel ouders zijn geneigd om in emoties te schieten en soms ook wangedrag te vertonen. Het is goed je als ouder te realiseren dat je een belangrijke bijdrage kunt/moet leveren om voor een positieve sfeer te zorgen. Want naast het jeugdkader, is juist de inbreng van ouders van hun invloed op het spelplezier en de ontwikkeling van hun kinderen. Dus: “Hand in hand, kameraden! Samen bewegen we naar een gezonde gemeente!”.

Sido de Schiffart
Coördinator Sportontwikkeling bv SPORT