Opvoedaanbod 058

In de gemeente Leeuwarden is naast het aanbod van het Opvoedpunt een divers aanbod aanwezig gericht op de ondersteuning van ouders bij de opvoeding:

Voor ouders met kinderen van 0 - 18 jaar, profssionals en vrijwilligers die met kinderen in deze leeftijd werken:

Opvoedpunt Leeuwarden
Opvoedpunt Leeuwarden geeft beantwoordt opvoedvragen van ouders met kinderen tot 18 jaar en het Opvoedpunt geeft opvoedadvies.
Maar het Opvoedpunt is er ook voor professionals en vrijwilligers die werken met kinderen in deze leeftijd.
Daarnaast organiseert het Opvoedpunt workshops, groepsvoorlichting, groepsconsultatie en themabijeenkomsten.
Opvoedpunt Leeuwarden beschikt over aansprekend up-to-date documentatiemateriaal m.b.t. opvoedingsondersteuning.
Tevens organiseert het Opvoedpunt jaarlijks de Week van de Opvoeding.
www.opvoedpuntleeuwarden.nl
info@opvoedpuntleeuwarden.nl

T. 088 22 99 44 3

Voor ouders met kinderen van 0 - 18 jaar, en kinderen/jongeren van 0 - 18 jaar:

Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg het takenpakket is gericht op monitoren, vaccineren, screenen, preventie, signalering en voorlichting.
Hierbij horen o.a. de volgende activiteiten:

 • 13 contactmomenten voor zuigelingen en peuters in de eerste 4 jaar op consultatiebureau of thuis.
 • Trajecten (prenataal) stevig ouderschap.
 • Indicatie voor en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
 • 3 contactmomenten tijdens het basisonderwijs.
 • Periodiek geneeskundig onderzoek bij vmbo1-leerlingen.
 • Leefstijlonderzoeken en consulten voor alle scholieren in het voortgezet onderwijs.
 • pedagogische thuisbegeleiding
 • prenatale voorlichting
 • stevig ouderschap
 • voorlichting  voor ouders ( b.v. positief opvoeden)
 • gezonde school
 • raak training (signalering kindermishandeling)

www.ggdfryslan.nl/jgz

Voor ouders met kinderen tot 7 jaar:

Humanitas: Homestart
Homestart ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap
aan ouders met ten minste één kind tot zeven jaar. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal.
Homestart wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.
www.humanitasleeuwarden.nl
Ytsje Noordenbos
Y. Noordenbos@humanitas.nl
T. 058 – 266 6 608

Integrale Vroeghulp
Het doel van Integrale Vroeghulp is het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelings- en/of gedragsproblemen en daar waar nodig in een zo vroeg mogelijk stadium hulp verlenen aan kind en hun ouders of verzorgers. Professionals van verschillende instellingen werken samen in de Integrale Vroeghulpteams. Zij zorgen ervoor dat de hulpverleningsvormen zo goed mogelijk op elkaar én op de wensen van de ouders worden afgestemd. De case-manager van het Integrale Vroeghulpteam onderhoudt regelmatig contact met de ouder(s). De ouders worden door het team geholpen en begeleid tot hun hulpvragen rondom het kind zijn beantwoord en duidelijk is.
Voor aanmelden:
www.integralevroeghulpfriesland.nl
GGD Fryslân
Secretariaat Jeugdgezondheidszorg
T. 088 229 95 50

Voor ouders met kinderen van 7 - 14 jaar:

Humanitas: Doorstart
Doorstart richt zich op gezinnen die de opvoeding van hun kinderen niet op eigen kracht aankunnen en weinig steun uit hun omgeving krijgen. De vrijwilligers van doorstart ondersteunen ouders en kinderen, maar lossen de opvoedingsvraagstukken in het gezin niet op. Wel stimuleren ze de ouders om zelf oplossingen te vinden. Zo neemt het zelfvertrouwen van ouders en kinderen toe. Het doel is om door de ondersteuning van doorstart zware problemen in het gezin te voorkomen.
www.humanitasleeuwarden.nl
Gerda
Groen
G.Groen@humanitas.nl
T. 058 - 266 6 608

Voor ouders met een kind tussen 1 en 2 jaar:

Sinne kinderopvang: Instapje
Jonge kinderen leren door dingen te doen en door te spelen. Ouders kunnen hun kind hierbij helpen. Het doel van Instapje is om de ontwikkeling van kinderen van laagopgeleide ouders te verbeteren. Door instapje leren ouders hun kind op een speelse manier te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Instapje is er voor ouders en hun kind van één jaar. Het programma duurt ruim een half jaar.
www.sinnekinderopvang.nl
Lisette Dijkstra
lisette.dijkstra@sinnekinderopvang.nl
opvoedingsondersteuning@sinnekinderopvang.nl

T. 06 - 20 70 49 65

Voor ouders met kinderen tussen 2 en 4 jaar:

Sinne kinderopvang: Opstapje
Jonge kinderen leren spelenderwijs. Opstapje is een spel- en leerprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Met het programma kunnen lager opgeleide ouders hun kind voorbereiden op groep 1 van de basisschool. Ouders leren aan de hand van Opstapje veel over de ontwikkeling van hun kind en over opvoeden. De Opstap-medewerker begeleidt de ouder bij het uitvoeren van speelse activiteiten met het kind. Opstapje duurt twee jaar.
www.sinnekinderopvang.nl
Lisette Dijkstra
lisette.dijkstra@sinnekinderopvang.nl
opvoedingsondersteuning@sinnekinderopvang.nl

Voor zwangere meiden, aanstaande vaders en jonge ouders (tot en met 27 jaar) die voor hun 24e levensjaar hun eerste kindje hebben gekregen:

Stedelijk Ontmoetingscentrum Jonge Ouders (OJO)
Het OJO is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) jonge ouders, die voor hun 23e een kind hebben gekregen. Het is een inloopplaats waar de (aanstaande) jonge ouders terecht kunnen voor informatie en advies en voor antwoorden op hun (persoonlijke) vragen. Ook is dit een plek om andere jonge ouders te ontmoeten en  ervaringen te kunnen delen. Het centrum biedt ondersteuning op verschillende levensgebieden, zoals huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk  functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding. Tevens is het OJO een leerbedrijf voor mbo-­ en hbo-studenten.

www.ontmoetingscentrumjongeouders.nl
Zesay Plemp van Duiveland
T. 058 - 280 3 291
T.  06 - 15 31 96 68

Voor gescheiden ouders:

Humanitas: Begeleide Omgangsregeling (BOR)
BOR is een omgangsregeling, waarbij een vrijwilliger van Humanitas als begeleider aanwezig is bij de bezoeken van kinderen aan de ouder die niet de dagelijkse zorg voor hen heeft.  Het doel is om gescheiden ouders tot hanteerbare afspraken te laten komen over een omgangsregeling tussen kind en uitwonende ouder. De begeleiding die wordt geboden is veelal praktisch van aard. Zo wordt ondersteuning geboden bij het maken van afspraken tussen de ouders, wordt de overgang van de ene ouder naar de andere versoepeld.
www.humanitasleeuwarden.nl
Renske Mostard
Coördinator Humanitas BOR (Begeleide OmgangsRegeling)

T. 06 - 35 12 02 99
r.mostard@humanitas.nl

 

Voor kinderen van verslaafde ouders:

VNN: Doe-praatgroep voor kinderen
Projecten gericht op begeleiding van kinderen van verslaafde ouders, en kinderen van ouders met psychiatrische problematiek, dit wordt uitgevoerd door de VNN.
www.vnn.nl

Voor jongeren 12 - 27 jaar:

Support Fryslân: Maatjesproject
Support Fryslân koppelt vrijwilligers (maatjes) aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar die om uiteenlopende redenen extra aandacht en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
http://www.supportfryslan.nl/
Erik Blank (Coördinator Support Fryslân)
erikblank@supportfryslan.nl
T.  058 - 213 7 861

Voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs:

Support Kids:
Het doel van Support Kids is om kwetsbare kinderen van de bovenbouw van het basisonderwijs door middel van een maatje het gevoel te geven dat zij er mogen zijn én hen nieuwe positieve ervaringen te laten ondervinden.
http://www.supportfryslan.nl/
Erik Blank (Coördinator Support Fryslân)
erikblank@supportfryslan.nl
T.  058 - 213 7 861

Voor en door jongeren:

Jimmy's Leeuwarden
Jimmy's is een plek waar jongeren fysiek en online terecht kunnen met al hun vragen en ideeën. Jongeren kunnen hier samenwerken en uitgedaagd wroden hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De focus ligt op talentontwikkeling, netwerkversterking, organiseren van ontmoeting en stimuleren van ondernemendheid. Een preventieve aanpak zorgt voor een lage drempel om (lichte) ondersteuning te vragen en die in veel gevallen voorkomt dat er meer zorg nodig is.
www.wellzo.frl